1 Selvregistrering
Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende institutionen afklaret?
Ja
Overholder institutionen Københavns Kommunes anbefalinger vedrørende sovende børn i dagtilbud og brug af seler?
Ja
Overholder institutionen reglerne for befordring af børn?
Ja
Overholder institutionen kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard?
Ja
Overholder institutionen reglerne om røgfri miljøer?
Ja
Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne i dagtilbud?
Ja
Overholder institutionen hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner?
Ja
Overholder den mad, der serveres i institutionen, de gældende nationale og kommunale retningslinjer?
Ja
Er der gennemført madvalg i institutionen indenfor de sidste 2 år?
Ja
Har institutionen udarbejdet og offentliggjort en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring?
Ja
Indsæt link til institutionens pædagogiske læreplan
Læreplanen skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Der indsættes et link til det sted på hjemmesiden, hvor læreplanen er offentliggjort.
www.miniajax.dk på forsiden af hjemmesiden
Har institutionen inden for de seneste to år gennemført og offentliggjort en evaluering af arbejdet med læreplanen med udgangspunkt i de pædagogiske mål?
Ja
Indsæt link til seneste evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan
Evalueringen skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Der indsættes et link til det sted på hjemmesiden, hvor evalueringen er offentliggjort.
www.miniajax.dk på forsiden af hjemmesiden
Er institutionens lukkedage planlagt i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinier for lukkedage?
Ja
Hvor mange pædagogiske dage har institutionen afholdt i det forløbne år?
5
Er der særlige sundhedsmæssige problemstillinger i institutionen?
Nej
Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger om medicingivning?
Ja
Overholder institutionen Københavns Kommunes retningslinjer for journalisering, arkivering og brug af netværksdrev?
Ja
Er der gennemført en APV - herunder også ift. kemi og kemisk risikovurdering - i institutionen inden for de sidste to år?
Ja
Har institutionen en beredskabsplan?
Ja
Gennemføres der to årlige brandøvelser i institutionen?
Ja
Følges brandøvelserne op af en skriftlig evaluering?
Ja
Gennemføres daglig visuel inspektion af legepladsen?
Ja
Gennemføres kvartalsvis driftsinspektion af legepladsen?
Ja
Er der gennemført legepladsinspektion af legepladsteamet inden for de sidste tre år?
Ja
Er eventuelle bemærkninger fra legepladstilsynet udbedret?
Ja


BEMÆRK
Alle felter ovenfor skal være udfyldt, før du afslutter selvregistreringen.

Afslut selvregistrering
Ja
Selvregistreringstidspunkt:
19-11-2021
Selvregistrering gennemført af:
No presence informationDorte Thomsen Larsen
2 Faglig dialog
Generelle informationer om institutionen, der er relevante i forhold til tilsynet
Fx lederskifte, fusion, genhusning eller lignende
Observationerne er foretaget den 23. november 2021 kl. 09.00-12.00. Tilsynsdialogen er afholdt den 26. november 2021. Følgende deltog i tilsynsdialogen; Pædagogisk konsulent, Pædagogisk leder, to pædagoger. Grundet sygdom var der ingen forældrerepræsentanten deltagende i tilsynsdialogen.
Sociale relationer - barn/voksenkontakten
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
På baggrund af observationer og den faglige dialog vurderes det, at Mini Ajax har gjort en særlig indsats i arbejdet med pejlemærket sociale relationer, hvilket har sat tydelige spor i praksis. Det kommer til udtryk i observationerne på følgende måde: Der er en god atmosfære i Mini Ajax, og børnene bliver mødt af imødekommende og nysgerrige voksne, der hjælper børnene med at afstemme følelser. Børnene bliver set, hørt og forstået i deres udspil, og qua institutionens organisering i mindre grupper, så sikres det, at personalet næsten altid formår at stille sig til rådighed, og være placeret hvor børnene befinder sig, og på forskellige niveauer. Fx ses en voksen liggende i sandkassen med en gruppe børn, fordi hun fulgte børnenes perspektiv og interesse i samspillet, der blev sunget og kigget op i luften. Generelt bærer samværet præg af interesse for børnene og der er en god tone – ligesom børn der er utrygge hjælpes igennem fx ” den svære aflevering” ved at personalet sætter ord på barnets følelser, eksempel: en pædagog tager imod et barn og siger ”jeg kan godt høre du er ked af det, det er ok at være ked af det, jeg skal nok passe godt på dig indtil mor, kommer igen” her anerkendes barnets følelser. Personalet forsøger hele tiden at tilpasse og forstå børnenes initiativer og perspektiver og der er en rar tone i samspillet. I dialogen fortæller medarbejderne at de arbejder med en anerkendende tilgang til alle børn. Det er tydeligt at personalet følger denne strategi, ligesom der har været arbejdet meget med roller og positionering i samspillet. Det drøftes om der kan strammes op ift. afleveringer, således at børnene afleveres før kl. 9.00 eller efter kl. 9.30. Det vil sikre at personalet kan være 100% til rådighed under samlingen, for de børn der er afleveret, og samtidig sikre fokus på barnet der skal afleveres. Praksis i Mini Ajax er kendetegnet af et legende, omsorgsfuldt og trygt miljø med positive samspil mellem børn og voksne, hvor de voksne er deltagende og har en legende tilgang.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Det anbefales, at tilgangen til børnene vedligeholdes. Det anbefales ligeledes at I sikrer, at Mini Ajax`s DNA vedligeholdes, også når der ansættes nye medarbejdere. Drøft hvordan I, i samarbejde med forældrene kan få dem til at aflevere tidligere, så det ikke skaber forstyrrelser i forbindelse med samlinger.
Inklusion og fællesskab
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
På baggrund af observationer og den faglige dialog vurderes det, at Mini Ajax har gjort en særlig indsats i arbejdet med pejlemærket inklusion og fællesskab, hvilket har sat tydelige spor i praksis. Det kommer til udtryk i observationerne på følgende måde: Det observeres tydeligt at Mini Ajax er en idrætsinstitution, og der er begrænset med legetøj på stuer, fællesarealer og udendørs, men mange motoriske legeredskaber. Fokus er på at skabe alsidige og inkluderende læringsmiljøer gennem fysisk aktivitet og sanseoplevelser, og det lykkedes. Personalet bruger sig selv meget, og der ses overvejende vokseninitierede aktiviteter, hvor børnene er inddelt i små grupper, hvilket børnene profitere af. Der er en god variation af high og low arousal aktiviteter, og børnene afstemmes og reguleres i aktiviteterne, og lærer ved tydelige anvisninger at vente på tur, regulere sig selv og indgå i fællesskab. Der observeres mange forskellige lege som vandleg, boldleg, rutchebaneleg, højtlæsning og sansemaling hvor børnene maler med fingrene. I legen med fingermaling er et barn skeptisk, men den voksne går foran, og motivere og styrker barnet, således at barnet selv prøver sin egen grænse af, og kommer maling på sine fingre. I situationen ser de andre børn det respektive barn, og der skabes opmærksomhed og et fælles tredje. Gennem hele observationen ses der er positive relationer mellem børnene, og flere børn observeres lege sammen eller lege parallel leg. I rutinerne inddrages børnene, men der ses en differentiering mellem stuerne. Det er både i de små mikrorutiner og i de lidt større overgange. På nogle stuer går man fx fra aktivitet til frokost i små grupper, hvorimod man på andre stuer går hele børnegrupper, og det skaber lidt uro og flere børn bliver utrygge, når der er mange børn samlet. Generelt inddrages garderoben som et læringsrum, med ro og tid til fordybelse og grovmotorik såvel som finmotorik trænes ved at børnene selv tager overtøj af og på, men hos enkelte voksne går det for hurtigt, og de voksne kommer til tage tøjet af og på for børnene. I forbindelse med måltidet inddrages børnene i borddækning, de øser selv mad op og hælder vand, ligesom de inddrages i bleskift. Det fungere generelt godt, og det er tydeligt at børnene kender rutinerne. I dialogen drøftes de store overgange og rutinerne, og personalet fortæller at børnene er i en lille gruppe i aktiviteter om formiddagen, og i en ny gruppe til frokost, hvorfor overgangen indimellem kan blive lidt urolig, da børnene har et skifte i forbindelse med overgangen. Det berettes ligeledes at der arbejdes med relations cirklen og at der ved systematisk udfyldelse at Topi sikres, at alle børn er inkluderet i fællesskabet.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Det anbefales, at den inkluderende tilgang der sikrer at alle børn er en del af fællesskabet vedligeholdes. Det anbefales ligeledes at inddele børnene i mindre grupper fra morgensamling og frem til efter frokost, således sikre i mere tid i forbindelse med garderoben og et tilpas miljø for alle børn i overgangen, da børnene ikke skal have et skifte før frokost, og færre børn forsamles.
Sprogindsatsen
Indsats

Tilpas indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
På baggrund af observationer og den faglige dialog vurderes det, at Mini Ajax har gjort en indsats i arbejdet med pejlemærket sprog. Der skal fortsat arbejdes med pejlemærket, så det sætter tilstrækkelige og tydelige spor i begge afdelinger. I observationerne kommer det til udtryk på følgende måde: Det observeres at jeres opdelingen i de små grupper sikrer, at der er gode betingelser for kommunikation, et lavt støjniveau, en rar tone, og der er tid til at understøtte børnene sprogligt. De understøttende sprogstrategier anvendes og turtagning finder sted i dialogen med børnene. Fx observeres en voksen spille billedlotteri med en gruppe børn, her øves turtagning og barnet hører ordene på hvert billede mange gang, eksempel: den voksne tager en brik op og siger ”her er en tromme, tromme, kan du finde trommen, barnet finder trommen og den voksne siger, flot du fandt trommen”. Næste billede viser en telefon, og den voksne siger ”her er en telefon, kan du se den har øjne. Du har også øjne og der peges på barnets øjne”. Under hvert billede bliver barnet simuleret verbalt og visuelt – konkret betyder det, at ordforråd og sprogforståels udvides. I Mini Ajax er der en syngende tilgang til praksis og børnene eksponeres næsten hele tiden for ord og ordsammensætninger, ligesom personalets sprog næsten altid er tilpasset børnenes zone for nærmest udvikling. De fysiske læringsmiljøer understøtter næsten altid den sproglige udvikling, dog er der variation mellem afdelingerne. I en afdeling er der visuel understøttelse i form af billeder af børnene i børnehøjde, rim og remser, samt andre sprogunderstøttende redskaber. I den anden afdeling er tilgængeligheden begrænset. Der observeres begrænset med tematisk/visuel understøttelse i læringsmiljøerne, og der ses kun ganske få bøger i børnehøjde. Morgensamlinger afholdes i zoner udendørs, hvilket resulterer i, at flere grupper sidder for tæt og synger. Til samlingerne anvendes der konkreter og det skaber forudsigelighed og genkendelighed for børnene. Generelt observeres det at børnene imiteres, der sættes mange ord på og de voksne udvider og strækker børnenes sprog. I dialogen fortæller pædagogisk leder at Mini Ajax har et prisme certifikat og at der hele tiden sikres udvikling til gavn for det sproglige børnemiljø. Fx anvendes ikke ord som kom drenge, men kom venner, ligesom der anvendes BOBBY Bøger. For at skabe større ensartethed mellem afdelingerne, så drøftes det om der skal være en sprogansvarlig i begge afdelinger.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Det anbefales, at i udvikler på at skabe en større ensartehede på tværs af stuerne, så alle børne eksponeres for sprog gennem rim, remser og billeder af dem selv. I kan ligeledes udvikling de fysiske læringsmiljøer tematisk, så det bliver tydeligt for børnene hvordan de skal tilgå og anvende de forskellige miljøer. I kan med fordel udvikle på jeres samlinger udendørs. Overvej om i skal have en sprogansvarlig i begge afdelinger.
Forældresamarbejde
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
På baggrund af den faglige dialog vurderes det, at Mini Ajax har gjort en særlig indsats i arbejdet med pejlemærket forældresamarbejde. Det fremgår af dialogen, at der er et tæt og stærkt forældresamarbejde, hvor personalet er tilgængelige for forældrene, og hvor forældrene bliver set på som en ressource. Personalet lægger stor vægt på, at der dagligt bliver overleveret med små anekdoter fra barnets dag, ligesom forældrene jævnligt modtager billeddokumentation via. Aula og nyhedsbreve. Under Corona har det været svært med de små anekdoter på legepladsen, da der kun er to forældre på legepladsen ad gangen, ligesom Aula driller og der er mindre billede dokumentation end hidtil. Personalet har en formodning om, at forældrene er trygge ved at aflevere deres børn i Mini Ajax, og opstår der bekymringer, så iværksættes der dialog. I Mini Ajax er der en tostrenget bestyrelse og Ajax København håndbold er repræsenteret i den ene af de to bestyrelser. Forældrebestyrelsen er deres hverv ansvarsfuldt, og bevidste om at de repræsenterer de øvrige forældre i Mini Ajax. Der samarbejdes på forskellige niveauer om alt fra økonomi, til forskellige arrangementer, ligesom bestyrelsen hele tiden har været inddraget i forskellige initiativer i forbindelse med Corona. I dialogen fremgår det at bestyrelsen ikke har været inddraget i udformningen af den pædagogiske læreplan, men at der altid finder pædagogiske dialoger sted i bestyrelsen.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Det anbefales, at det gode forældresamarbejde vedligeholdes. I skal udvikles og øge kommunikationen via. Aula.
Sammenhæng og overgange
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
På baggrund af den faglige dialog vurderes det, at Mini Ajax har gjort en særlig indsats i arbejdet med pejlemærket sammenhænge og overgange. I Mini Ajax vægtes modtagelse af nye børn højt, og inden indkøring af nye børn vises forældre og børn rundt, og allerede her etableres starten på det gode samarbejde. På barnets første dag afholdes der opstartssamtale med nye familier, hvor barnets liv nu og hidtil drøftes. Der snakkes ligeledes om gensidige forventninger, og samtalen er med til at sikre fokus på barnet under opstarten, samt større tryghed for familien. Der afholdes 3 måneders samtaler, 2 årssamtaler, og der afholdes samtale forud for børnehavestart. I børnenes overgang til børnehaven snakkes der med børnene om det ”nye”. Inden Corona var der planlagt overgangsarbejde med en nærliggende børnehave, men dette blev aldrig en realitet, så der er ingen besøg i børnehave forud for børnenes start i børnehave. Når børnene stopper i Mini Ajax, får de en bog med billeder fra deres tid i vuggestuen. I dialogen italesættes det at børnene tidligere har haft deres eget hus, som har skabt en sammenhæng mellem hjem og vuggestue, men at dette forvandt under en rengøring, da Corona gjorde sit indtræf. I Mini Ajax arbejdes der målrettet for at sikre trygge sammenhænge og overgange i børnenes liv, men de kan udvikles endnu mere.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Det anbefales, at arbejdet omkring sammenhænge og overgange vedligeholdes. I kan, når Corona tillader det, styrke overgangen fra vuggestue til børnehave ved at etablere et samarbejde med en børnehave. I kan med fordel arbejde på at få genetableret barnets hus – dette vil styrke overgangen mellem hjem og vuggestue.
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis
Indsats

Vedligehold indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
På baggrund af den faglige dialog vurderes det, at Mini Ajax har gjort en særlig indsats i arbejdet med pejlemærket metodisk systematik. Mini Ajax har en systematik for afvikling af møder, således afholdes der fem undervisnings dage om året, fire personalemøder, afdelingsmøder, ugentlige stuemøder, pædagog- og medhjælpermøder, ligesom der er møde med ressourceforum hver 8 uge. Møderne er med til at sikre udvikling af den enkelt medarbejder og en kvalifikation at den pædagogik praksis til gavn for børnemiljøet. I Mini Ajax arbejdes der med en række forskellige metoder og analysemodeller som fx SMITTE, TOPI med dertilhørende handleplaner, relations cirkel, Snap-log, aktionslæring, og selvevaluering – alt har til formål at sikre, at alle børn har adgang til legefællesskaber med andre børn, og ikke mindst trivsel hos det enkelt barn. Ved gennemgang af data fremgår det, at denne anvendes systematisk, men at der kan arbejdes mere analytisk med data. På baggrund af dialogen vurderes det at der er et generelt højt refleksions niveau i Mini Ajax, og det belyses at der dagligt evalueres og reflekteres over egen og andres praksis. En pædagog nævner i dialogen at det vil være interessant at kigge nærmere på det brede læringssyn og læringsmiljøer i ydertimerne
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Det anbefales, at arbejdet omkring metodisk systematik vedligeholdes. I kan med fordel anvende jeres refleksioner til at udvikle på jeres feedback kultur - anvend gerne ”Redskab til selvevaluering og kigge nærmere på ”Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen”. Brug jeres data mere systematisk, så får i måske øje på, hvad der i læringsmiljøet kan udvikles.

Evt. drøftelse af den pædagogiske læreplan
Arbejdet med den pædagogiske læreplan drøftes under de relevante pejlemærker i den faglige dialog. Hvis drøftelserne af den pædagogiske læreplan udover drøftelserne under pejlemærkerne, har givet anledning til opmærksomhed, kan det angives her.


Opfølgning
Her noteres særlige forhold, aftaler eller lignende der er indgået med institutionen/enheden.

Hvilket tilsyn forventes gennemført næste år?
Ordinært tilsyn

Afslut faglig dialog
Ja
Genvej til mail-skabelon
Afslutningstidspunkt:
09-12-2021
Afsluttet af:
No presence informationBeth Maria Sørensen
3 Institutionens kommentarer
Indeholder tilsynsrapporten faktuelle fejl?
Sprog - begrundelse: "Mini Ajax har et prisme certifikat". Fakta er: Mini Ajax er ved at certificere sig til et prismecertifikat. Der arbejdes med forløb 1. Der skal arbejdes med 3 forløb.
"sprogansvarlig i begge afdelinger". Fakta er: Mini Ajax har sprogansvarlig i hver længe. Mini Ajax ønsker at få en sprogansvarlig på hver stue.
Sammenhæng og overgange - begrundelse: "Der afholdes 3 måneders samtale, 2 års samtaler". Fakta: der afholdes opfølgende samtale inden barnet har gået i Mini Ajax i 6 mdr.
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis - begrundelse: "En pædagog nævner at det vil være interessant at kigge nærmere på det brede læringssyn og læringsmiljøer i ydertimerne". Fakta: 3 gange årligt reflekteres over læringsmiljø i ydertimerne, i tidsrummet 7-9 og 15:30-17.
Anbefaling: "Anvend gerne "Redskab til selvevaluering" og kigge nærmere på "Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen". Fakta: Vi benytter de redskaber i vores refleksions og evalueringspraksis.
Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre?
- samling udenfor.
- sprog: fastholde den nære relations betydning i sprogarbejdet ved organisering i små grupper.
- barnets hus genetableres.
Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger?
Sociale relationer: afleveringer og samling - reflektere sammen på pædagogmøder og i forældrebestyrelsen.
Inklusion og fællesskaber: afprøve forskellige modeller for inddeling i grupper, med fokus på at mindske overgange i løbet af dagen.
Sprog: etablere refleksionsfælleskab på tværs af længerne i forhold til læringsmiljøer og indretning. på pædagogmøder udvikle på vores samlinger udendørs.
Forældresamarbejde: Vi vil udfærdige fælles retningslinjer for kommunikation og dokumentation med forældrene på AULA.
Sammenhæng og overgange: Vi vil genetablere samarbejde med børnehaven Idrætsinstitutionen Bavnehøj.
Refleksion og metodisk systematik: efter udfyldelse af TOPI - reflektere over hvordan pædagogisk praksis skal justeres i forhold hvad Topi viser.
Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes?
Fastholde:
- den stramme mødestruktur samt årshjul.
- oplæring af nye ansatte, så Mini Ajax DNA bevares.
- det gode psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
- 5 årlige undervisnings dage

Disse kommentarer er udarbejdet i samråd med forældrebestyrelsen og Trio gruppen i Mini Ajax.
Afslut kommentering
Ja
4 Afslutning af tilsyn
Sæt kryds i Ja for at afslutte det pædagogiske tilsyn pr. dags dato
Ja
Tidspunkt for afslutning af tilsyn (feltet beregnes automatisk)
31-12-2021
Er fristen på 30 dage fra faglig dialog til tilsynets afslutning overholdt?
(Feltet beregnes automatisk på baggrund af dato for faglig dialog og dato for afslutning af tilsyn. I feltet står der som udgangspunkt "Nej". Hvis fristen er overholdt, vil dette ændre sig, når siden opdateres)
Ja
Hvis fristen ikke er overholdt, skriv her en kort begrundelse for dette